அரை, கால் என்ற சொற்களுக்கு விளக்கம்

அரை, கால் என்ற சொற்களுக்கு விளக்கம்
அரை, கால் என்ற சொற்களுக்கு விளக்கம்