பல்லவரை "வன்னியர்" என்று கூறும் கல்வெட்டு!

பல்லவரை "வன்னியர்" என்று கூறும் கல்வெட்டு!
பல்லவரை "வன்னியர்" என்று கூறும் கல்வெட்டு!

பல்லவரை "வன்னியர்" என்று கூறும் கல்வெட்டு!