குறியீடுகளும் அவற்றுக்கான தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பெயர்களும்

குறியீடுகளும் அவற்றுக்கான தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பெயர்களும்
குறியீடுகளும் அவற்றுக்கான தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பெயர்களும்

குறியீடுகளும் அவற்றுக்கான தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பெயர்களும்