கால் என்ற சொல்லின் உண்மையான விளக்கம்

கால் என்ற சொல்லின் உண்மையான விளக்கம்
கால் என்ற சொல்லின் உண்மையான விளக்கம்

கால் என்ற சொல்லின் உண்மையான விளக்கம்