அறிவுடையவர் யார்?

அறிவுடையவர் யார்?
அறிவுடையவர் யார்?

உலகத்தோடு வாழ தெரிந்தவர்கள் யார் யார்?