விழுந்து வணங்கும் முறையை விபரிக்கும் சிற்பம்

விழுந்து வணங்கும் முறையை விபரிக்கும் சிற்பம்
விழுந்து வணங்கும் முறையை விபரிக்கும் சிற்பம்

ஆண்,பெண் எப்படி விழுந்து வணங்க என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அரிய சிற்பம்.