புதியதோர் உலகம் செய்வோம்

புதியதோர் உலகம் செய்வோம்
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்

புதியதோர் உலகம் செய்வோம்
கெட்ட போரிடும் உலகத்தை வேரோடு

- கவிஞர் பாரதிதாசன்