நீயும் யானும் எவ்வழி அறிதும்

நீயும் யானும் எவ்வழி அறிதும்
நீயும் யானும் எவ்வழி அறிதும்

"யாயும் ஞாயும் யாராகியரோ
எந்தையும் நுந்தையும் எம்முறைக் கேளிர்
நீயும் யானும் எவ்வழி அறிதும்
செம்புலப் பெயல் நீர்போல
அன்புடை நெஞ்சந்தாங் கலந்தனவே"