தமிழ் மொழியின் சிறப்பைக் கூறும் மேற்கோள்கள்

தமிழ் மொழியின் சிறப்பைக் கூறும் மேற்கோள்கள்
தமிழ் மொழியின் சிறப்பைக் கூறும் மேற்கோள்கள்

 தமிழின் சிறப்புகள்

தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன்!
- பாவேந்தர்


சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே - அதைத்
தொழுது படித்தடடி பாப்பா
- பாரதியார்

தமிழின் 16 வகைச் சிறப்பு
தொன்மை, முன்மை, மேன்மை, எண்மை, ஒண்மை, வண்மை, வாய்மை,
தூய்மை, செம்மை, மும்மை, தனிமை, இனிமை, பெருமை, திருமை, இயன்மை, வியன்மை
- பாவாணார்

மேலும் பல வர்ணனைகள்