யாழின் வகைகள்

யாழின் வகைகள்
யாழின் வகைகள்

குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப - தம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளாதவர்.
-பொய்யாமொழி

யாழ் பற்றிய மேலதிக தகவல்கள்

தமிழரின் மறைந்த இசைக்கருவி

"யாழ்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

திருமுறை கூறும் இசைக்கருவிகள்.