எண்ணிய முடித்தல் வேண்டும்

எண்ணிய முடித்தல் வேண்டும்
எண்ணிய முடித்தல் வேண்டும்

எண்ணிய முடித்தல் வேண்டும்
நல்லவே எண்ண வேண்டும்
திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும்