நவக் கிரகங்களின் தமிழ் பெயர்கள்

நவக் கிரகங்களின் தமிழ் பெயர்கள்
நவக் கிரகங்களின் தமிழ் பெயர்கள்

ஒன்பது கோள்களின் தமிழ் பெயர்கள்

  1. அறிவன்
  2. கங்கன்
  3. சோமன்
  4. சீலன்
  5. கதிரவன்
  6. நிலமகன்
  7. செந்நாகன்
  8. காரி
  9. கருநாகன்