தாய் தந்தை என்ற சொற்களுக்கு இப்படி ஒரு விளக்கம்!

தாய் தந்தை என்ற சொற்களுக்கு இப்படி ஒரு விளக்கம்!
தாய் தந்தை என்ற சொற்களுக்கு இப்படி ஒரு விளக்கம்!

தாய் தந்தை என்ற சொற்களுக்கு விளக்கம்