கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்

கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்
கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்

மனதிலுறுதி வேண்டும்
வாக்கினிலே யினிமை வேண்டும்
நினைவு நல்லது வேண்டும்
நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும்
கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்
கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும்
தனமு மின்கமும் வேண்டும்
தரணியிலே பெருமை வேண்டும்

-மகாகவி பாரதியார்