தோல்வியில் இருந்து எதையும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் - A.R.Rahman

தோல்வியில் இருந்து எதையும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் - A.R.Rahman
தோல்வியில் இருந்து எதையும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் - A.R.Rahman

தோல்வியில் இருந்து எதையும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால்
அதுதான் உண்மையான தோல்வி - A.R.Rahman