தசம் மற்றும் சதம் இரண்டு சொற்களுக்கான வித்தியாசம்?

தசம் மற்றும் சதம் இரண்டு சொற்களுக்கான வித்தியாசம்?
தசம் மற்றும் சதம் இரண்டு சொற்களுக்கான வித்தியாசம்?

தசம் என்றால் என்ன?
பத்து (Ten) எண்ணை குறிக்கும். எடுத்துக்காட்டு "தசாவதாரம்"

சதம் என்றால் என்ன?
நூறு (Hundred) எண்ணை குறிக்கும்